คลังความรู้

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำพระฤาษี

 

 

ประวัติบ่อน้ำพระฤาษี

บ่อน้ำพระฤาษี ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี บ้านแม่สิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ลักษณะเป็นบ่อน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก มีน้ำไหลซึมตลอดปี

ตามตำนานกล่าวว่าเคยมีพระฤาษีมาบำเพ็ญตบะและตั้งจิตอธิษฐานขอน้ำดื่มดับกระหาย ได้เกิดปาฏิหาริย์มีน้ำไหลออกมาจากซอกหินให้พระฤาษีดื่มกิน น้ำเย็นใสสะอาด มีรสจืดสนิท และไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านนับถือว่าเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ประสมยาและทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์      มาแต่โบราณ

น้ำจากบ่อน้ำพระฤาษี เป็น 1 ใน 108 แหล่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

      1. ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. – 12.38 น. โดยนายวิเชียร อนุสาสนันท์  ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี
      2. ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 07.10 น. – 22.00 น. เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการ อำเภอวังชิ้น มีระยะทางห่าง  3  กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีระยะทางห่าง 76  กิโลเมตร   และห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  635  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ในลักษณะภูมิประเทศที่ราบสลับภูเขา เป็นป่าเขา  มีลำห้วยและแม่น้ำยมไหลผ่าน

ขนาดและเนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง  มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ  24 ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ 15,000  ไร่  บริเวณพิกัด N 1982130 Y 563792 สูงกว่าระดับน้ำทะเล 112 เมตร สภาพพื้นที่แบ่งออกได้เป็น  2 ลักษณะ คือ

3.1 พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 65 ของตำบล ประกอบด้วยทิวเขาเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เรื่อยลงไปทางทิศใต้จนถึงอำเภอเถิน แนวสันเขานี้ใช้เป็นเขตแบ่งการปกครองระหว่างจังหวัดแพร่ กับ จังหวัดลำปาง จอดเขาสูงสุดมีความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 80 องศา และเนินเขาเล็กๆโดยทั่วไปของตำบล

3.2 พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขา ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำ ห้วยแม่เกิ๋งหลวง, ลำห้วยแม่เกิ๋งน้อย, ลำห้วยสลก, ลำห้วยหินแดง ฯ  เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

ลักษณะภูมิประเทศ

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลแม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังชิ้น  จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้   ติดต่อกับตำบลวังชิ้น และตำบลแม่พุง  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสันป่าแก้ว และตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลแม่เกิ๋ง แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน –  กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม

การท่องเที่ยว

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกแม่เกิ๋ง (อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย) น้ำตกปันเจน  บ่อน้ำร้อนปันเจน บ่อน้ำพระฤๅษี (บ่อน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนยอดเขา) หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหูยาน (บ้านค้างใจ)

วิสัยทัศน์

“ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว โดดเด่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยกะเหรี่ยง ศูนย์รวมเศรษฐกิจชุมชน อำเภอวังชิ้น”

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาการท่องเที่ยว
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3  เป้าประสงค์

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง และสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  และการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน  อย่างต่อเนื่อง
2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
5) จำนวนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ที่เพิ่มขึ้น
6) จำนวนถนนภายในตำบลที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
7) จำนวนการขยายเขตไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
8) จำนวนประชาชนที่ได้รับการออกกำลังกาย
9) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง ได้รับการพัฒนา ตลอดจนมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่เกิ๋ง
10) เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
12) ประชาชนตำบลแม่เกิ๋ง แสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความปรองดองสมานฉันท์
13) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
14) มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่
15) มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
16) บุคลการทั้งฝ่ายข้าราชการทางการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำของอบต.แม่เกิ๋ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
17) ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานอบต.แม่เกิ๋ง
18) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการประชาชนด้านการบริการสาธารณะ
19) วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลแม่เกิ๋ง ได้รับการฟื้นฟูส่งเสริมและสนับสนุนเป็นประจำทุกปี
20) พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงรักษาอยู่เสมอ
21) จำนวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ
22) จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรทั้งด้านพืชและสัตว์
23) จำนวนเกษตรกรที่สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรและมีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
24) จำนวนครัวเรือนเข้าใจการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง