การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ

2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                        การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง นอกจากมีวิธีการดำเนินการปฐมนิเทศ  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา แล้ว แนวทางในการดำเนินการได้ กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ ดังนี้

 1.   จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างด้วยตนเอง
 2.    ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม
 3. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำข้อตกลงทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา  พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง  เป็นผู้ดำเนินการอบรม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. มีการวางแผนและบริหารกำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นของ

ส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และมีการ

บูรณาการร่วมกัน

 1. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาค

บังคับตามกฎหมาย

 1. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ

 1. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
 2. สนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ
 2. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ความรู้  ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ