วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง คือ

“ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว   โดดเด่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวไทยกะเหรี่ยง  ศูนย์รวมเศรษฐกิจชุมชนอำเภอวังชิ้น”

 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง คือ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  มีความรู้  ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

5) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

6) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

7) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  – บริโภค

8) พัฒนาคมนาคม

9)  พัฒนาการไฟฟ้า

10) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

11) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

12) ให้มีการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

13) ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

14) ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข

15) สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์

16) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

17) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

18) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

19) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

20) พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

21)ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชารัฐในการพัฒนาท้องถิ่น

22)ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

23) อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

24) สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

25) ป้องกันแก้ไขและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม