ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 

ประวัติ

               ตำบลแม่เกิ๋งเมื่อก่อนขึ้นอยู่กับตำบลแม่ป้ากต่อมาประชากรมากขึ้นได้แยกตัวเป็นตำบลแม่เกิ๋งเมื่อปี 2538 ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน (เป็นพื้นที่ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงจำนวน 4 หมู่บ้าน) มีจำนวนประชากร 3,541 คน ชาย 1,796 คน หญิง 1,745 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำสวนส้มแร่ทอง)

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ              ติดกับ             ตำบลแม่ป้าก

ทิศใต้                  ติดกับ             ตำบลแม่พุง

ทิศตะวันออก         ติดกับ             ตำบลวังวังชิ้น

ทิศตะวันตก           ติดกับ             อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

การปกครอง อยู่ในรูปการปกครองท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ (ชาวกะเหรี่ยง)

  1. ประเพณีผูกข้อมือ กรรมบ้าน หรือประเพณีปีใหม่ชาวกระเหรี่ยงเดือน 10 (เดือน ก.ค. ของทุกปี) ทุกคนหยุดงานเพื่อมีการสังสรรค์นัดประชุมนุมที่บ้านเก๊าผีเพื่อให้พรลูกหลานคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า

 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

                    อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย หรือน้ำตกแม่เกิ๋ง ครอบคลุมพื้นที่ป่า 410 ตารางกิโลเมตร ภายในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ระหว่างบ้านแม่จอก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ป้าก และบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง มีนำไหลตลอดปี จำนวน 7 ชั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันดับที่หนึ่งของอำเภอวังชิ้น การบริหารนักท่องเที่ยวมีบริการเข้าข่าย พักแรมมีบ้านพักรับรอง เดินป่าและเหมาะสมสำหรับ การศึกษาด้านธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง

  1. น้ำตกปันเจน

น้ำตกปันเจนอยู่ในเขตบ้านปันเจน เป็นน้ำตกที่พัฒนาขึ้น มีทั้งหมด 9 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปีมีความสวยงามอยู่ในแนวเทือกเขาอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ห่างจากน้ำตกแม่เกิ๋ง  4 กิโลเมตร  สิ่งที่น่าสนใจ  คือ หินก้อนใหญ่เป็นความแปลกของธรรมชาติที่ไม่ลืมเลือน

  1. บอน้ำร้อนปันเจน

บ่อน้ำร้อนปันเจน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกบ้านปันเจนห่างจากหมู่บ้าน 800 เมตร เป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำพุร้อนแม่จอก

  1. พระธาตุพระกัปป์

ตั้งอยู่วัดบ้านแม่สิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เกิ๋ง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานพร้อมกับพระธาตุขวยปู และพระธาตุพระพิมพ์

  1. ค้องกบค้างใจ

                   ค้อง หรือกล้อง เป็นค้องที่มีประวัติยาวนาน ลักษณะทำด้วยทองเหลืองโบราณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 นิ้ว เป็นกลองขนาดใหญ่ใช้ตีในพิธีผูกข้อมือ หรอประเพณีปีใหม่ของชาวกระเหรี่องลักษณะเด่นของค้องกบจะหลายเสียง ต้องใช้ผู้ชำนาญในการตี

  1. วัดสัมฤทธิบูญ

เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลแม่เกิ๋งแหล่งศูนย์รวมจิตใจในการประกอบพิธีทางศาสนา ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านสบป้าก หมู่ที่ 5 ตำบลเกิ๋ง เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของอำเภอวังชิ้น

 

 

****************************