ติดต่อ

เบอร์โทรสำนักงาน  054 – 520512 – 3

เบอร์โทรสาร 054 – 520513

ที่ตั้งสำนักงาน 154/1  หมู่ที่  2 ตำบลแม่เกิ๋ง  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

นายณัฐวุฒิ  เต็มเขียว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง

โทร. 080-8457096

นายรรรรร   ดวงจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง

โทร.  084-8941234

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว และ เรื่องที่ต้องการติดต่อ

[livesite-contact title=”Contact request” class=”<your-custom-class>”]